تصاویر ایلیاتی

معرفی رزمندگان وایثارگران / منوچهرخادم

تصاویر دلنوشته های غمگین دفاع مقدس ایثارگران تازه های خبری

منوچهرخادم ازرزمندگان وبسیجیان گردان حمزه سیدالشهداشهرستان اندیمشک گروهان الحدید

ایشان هماننددیگربرادریزرگترخودیعنی اردشیرخادم بهمراه پدرخوددرطول جنگ تحمیلی همواره درجبهه هاحضوریافتندبطوریکه نامبرده درطول چهل ماه حضوردرخط مقدم درهفت عملیات بزرگ ازجمله کربلای چهاربعنوان غواص وخط شکن حضورداشت 

منوچهرخادم یکی ازنیروهای فعال گردان بوداوبعنوان پرچم دارگروهان الحدیددرکنارشهیدکریم سرابی هرصبح شورحالی خاص به ورزش صبحگاهی می بخشیدن 

درتصویرفوق ایشان درکنارشهیدمسعودرومی پورقبل ازعملیات کربلای چهار

 

منوچهرخادم اغلب درمسابقات جبهه هماننددو استقامت شرکت می کرد

نامبرده چندین بارزخمی شده ودرحلبچه ازگازخردل بی نصیب نبوده درحال حاضرجانبازان سی درصداست 

ایشان حتی درهنگام مرخصی نیزدرحفظ وحراست ازاماکن مسکونی وعمومی که اغلب بدلیل حملات موشکی خالی شده بودباجان دل پاسداری میکردودربسیج جوادالائمه شبانه درخیابانهای شهرمشغول گشت زنی بودند

وی هم اینک مسئول اداره اوقاف شهرستان اندیمشک میباشد..

ازمشخصات بارزایشان میتوان به همکاری وهمچنین کمک به دوستان وخانواده های رزمندگان اشاره کرد...

ازدیگرخصوصیات وی شوخ طبع بودن است که همین باعث شده تاهمیشه درجمع دوستان نقطه ای امیدبخش باشد..

دفاع ازآرمانهای اسلامی ازدیگرویژه گی های ایشان است 

لرپرس آرزوی سلامتی  همه دوستان خصواایشان راازخداوندمنان خواهان است.. 

سلبریتی هاراشماتت نکنید

ادبیات دلنوشته های شکسته دفاع مقدس یادشهدا

علیانوشت :

 

سلبریتی_هاراشماتت_نکنید

 

فقط آنهارامیان کانالهای خیبر.درون حوضچه های ماهی کربلای ۵ پشت شیارهای غربت وتنهایی میدان های مین ببرید،بگذاریدکمی برغیرت خویش گریه کنتدتانخلهای سوخته وسرجدای دشت آزادگان قامتشان راسبزکنند 

سلبریتی ها را شماتت نکنید

فقط لحظه ای آنهارادرمیان نیزارهای گلگون مجنون رهاکنیدتاصدای لیلی های عاشق راباگوش دل بشنوندکه چگونه سمفونی خون رامینواختند 

سلبریتی هاراشماتت نکنید

بگذاریدآنهادرکنارکپسولهای اکسیژن جانبازان شیمیایی نردعشقبازی حقیقی راتماشاکنتد...

سلبریتی هاراشماتت نکتید

آنهارشبی مهمان خانه های منتظرکنارمادرانی مهمان کنید که هرگاه صدای زنگ درب خانه می آیدگمان میکنتدفرزندمفقودش آمده تامعنای چشم انتظاری راهجاکنند

سلبریتی هاراشماتت نکنید

بگذاریدآنها کنارسفره هفت سین 

سیم خاردارهای فراق .سرفه های سبز...سینه های مجروح ... سبزی زردشده رخساردختران بی پدر... سرم های آویزشده درکنارتخت جانبازان ... سرهای بی پلاک وپلاکهای بی پیکر...

دعای یامقلب القلوب راتلاوت کنندشاید

نورامیدی درقلبهای تاریکشان وجودشان راپرنورکرد...

آری سلبریتی هاشماتت نکنید

شایدنمیدانندبهانه های اطفال خردسال کنارتابوت هایی که جسم صدپاره پدرانشان رابردوش اشک هامی کشند

چه معنایی دارد...

مرابه هیچ گروهی اد نکنید:

سلبریتی ها شماتت نکنید

فقط آنهاراساعتی کنارسنگرهای تخریب شده همراه باگوشت وپوست جوانان باغیرت درمقابل مزدوران داعشی رهاکنیدتاشایدرگ خوابیده آنهاتکان خورد

 

علی_سرابی_یاقوند 

ف.ک.سیاسی ش قوم لر 

دلنوشته ای غمگین

تصاویر دفاع مقدس ایثارگران تازه های خبری

علیا_نوشت 

دلنوشته_ای_ازدلی_خونین

بقلم شکسته علی_سرابی_یاقوند ف.ک.سیاسی ش قوم لر 

مصوبه ای که قیدآن فوریتی جزناله ودرد ندارد...

خدایاچگونه مایوس باشم وقتی آرزویم تویی ؟

سلام برآنهاییکه حق الناس رامقدم برحق الله میدانندودرپی خشکاندن ریشه های فساد،تبعیض،ناعدالتی ازشب روزساخته وازعمل ناپسندآنهاییکه بیت المال رامال البیت میکننددوری جسته وبرای اجرای عدالت باجان ودل می کوشند.

ازآنجاییکه خداونددرهمه حال ناظربر اعمال ورفتارمابوده وبایدحساب پس دهیم وبالحاظ نمودن اینکه آنچه برقلم جاری میکنم بایدحجت داشته باشم لب فروبسته وبرخاموشی بغض خوددرراگلو پنهان نموده وآهسته برمظلومیت خویش میگریم...

چراکه عمری مهربانی کرده نامهربانی دیدم صداقت پیشه کردم بی صداقتی دیدم ثواب نمودم گناه بیشمارچیدم. درستی رادرکردارخودبه نمایش گذاشتم ولی ناجوانمردانه ازسوی خودی وبیخود یهای خودفروخته برچسب ریاکاری بر پیشانی ام زدند...

حال چگونه بادل خونین شمه ای ازقصه ی تکراردرد،ماجرای غم انگیزنبودن عشق ، سنگینی قلبهای یخ زده،دستهای بی محبت ودل های بی احساس وسنگی ،فقدان حتی یک قطره اشک ،خشکاندن شقایقهاییکه ولی نعمت انقلاب بودندوکلا آنچه براین حقیرگذشته راباقلمی شکسته تنی رنجوروسینه ای مجروح اماصاف وبی ریای این صفحه مجازی بغلطانم تاخواننده ازبعدازآن دیدگاهش به مردم داری کج نگرددــ.

باآنکه سالهاست نخوابیده وازصورت خویش وحشت داشته هرشب بادلی پرخون سربربالینی مینهم که آواره از جوروظلم زمان گردیده وتمام شبهای مراگریه کرده وصبح زودباسمفونی خس خس ریه هایی خردلی وپرازتاول ناجوانمردی دیده رابازنموده به امیدروزنه ای ازنورحقیقت درامتدادکوه های سربه فلک کشیده اندیشه های مه آلود... 

تنگ شدحوصله کردم بردل شکوه زیاد

شرم باداگرم گله دوست به دشمن کردم

 

روستایی ام چوپان زاده ای صادقم دین من دین پیامبرچوپان است کاسب ودلال نیستم.

صحرانشینم آواره ای درکویرغربت میان دشت نیرنگ ردپایی ندارم...

قابیل مالک نیستم که یک دسته گندم پوسیده رابه قربانگاه بیاورم ...

هابیلم باتمام وجودم پای دراین راه گذاشته ... 

اعتقادم راهرگزبه قضاوت نمیبرم تامباداافساربرگردنش نهندوبرگرده ام زین رسوایی زنند..ـ

براستی کوفه اگرعادل بودفرق عدالت رانمیشکافت..

آنهایی که امروزبنده نابندگان شده اند فردابایدپاسخگوی بندگان بی بنده شوند..

آری فهمیدن این رازانسانیت میخواهد...

خدایاشاهدباش آبرویم رامتاع کهنه بازان سیاسی کرده اندتاثمنی برای حقارتشان بدست آورند...

 

علی_سرابی_یاقوند 

جانبازشیمیایی (ریوی)

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد

درباره ما

حقیقت نگاری

جستجو

بایگانی

نويسندگان

پيوندها

تصاويرموضوعی

شبکه های اجتماعی

اطلاعات سايت

 

پایگاه تحلیلی خبری لرپرس

زاگرس نشینان