تصاویر ایلیاتی

شعرنو جدید

تصاویر دلنوشته های غمگین تازه های خبری

       شعرنو

راه راکج نکنیم ..!!!

درفراسوی زمان قصه ماتم بارد ...!!!

مابرای خودغزل میخوانیم ،

حال آنکه پشت این دیوارپرموش گلی ،

چه کسی داندکه باباتاچه اندازه دلش ،

غصه ای ازجنس آنم دارد...!!!

راه راکج نکنیم !!! 

تاکه فردا نشود. آسمان ابری وحیران،

درغروبی سرخ رنگ ،پشت کوه هایی که ظالم کارد..!!

گندم نیرنگی وحیله راباخون ندانستم من...!

راه را کج نکنید!! 

اگرچه عاشق شیرین نزندتیشه به کوه دلبری ... شهرتش راعشق برد،

ننگ آن تیشه نادانی بین ...!!

جورآن رااززمین..!!

دردآنرادرجبین...!!

زخم هاداردکمین...!!

زیرا ازخون جگر اندوه تالم آرد...!!! 

راه راکج نکنیم..!!

حرف تاریخ بسی تاریک است ،پرپیچ است،صحتش درگروسقم شکسته پایش...!!

راه تاریخ فقط باریک وتنگ است..!!

غفلتت باعث ننگ است...!!

درکنارهم بودن ،درکنارهم سرودن،درمسیرهم زودن سنگ های غم غفلت روبجایش دوسه تاشاخه گل هارانمودن،

وبه پایانش بجان هم قسم خوردن قشنگ است..

مثل زیبایی رنگ است..که توانی بزنی رنگ سیاهی یانمایی رنگی ازنورالهی...

این بوده حرف دل علیابرای توگرانقدرترین جلوه مخلوق خدایی ...

علی_سرابي_یاقوند 

شاعرحماسی سرای قوم لر

مسافران نوروزی

تصاویر تازه های خبری

 

 

تحلیل_اجتماعی_کوتاه 

 

 مسافرت_نوروزی یا صله_رحم_سوزی 

 

هرروزیکقدم به نابودی فرهنگ ایرانی نزدیک میشویم 

هرساله به بهانه ایرانگردی درنوروزسبب فاصله ازاقوام می گردداین پدیده شوم راکه نشانی ازفرهنگ غربی بوده محرکی گشته تاازآداب زیبای نوروزدورشویم ...

ازآیین های زیبای نوروز دیدوبازدیدهایی بودکه هرساله میان دوست واقوام تازه می گشت امااکنون درکنار همه مشکلات اغلب اقتصادرادستمایه ای قرارداده تاازاین فرصت سرباززده حال سوال اینجاست...

اگرمشکل اقتصادی هست پس ایرانگردی نشان چیست؟ 

آنهاییکه به بهانه مشکل اقتصادی تن به مسافرت میدهندبیشترفراراز صله رحم است نه .... ؟

بیاییم این فریضه الهی رابدون چشم وهمچشمی دوباره احیاکنیم...

علی_سرابی_یاقوند 

ف.ک.سیاسی ش قوم لر 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 84 صفحه بعد

درباره ما

حقیقت نگاری

جستجو

بایگانی

نويسندگان

پيوندها

تصاويرموضوعی

شبکه های اجتماعی

اطلاعات سايت

 

پایگاه تحلیلی خبری لرپرس

زاگرس نشینان