تصاویر ایلیاتی

متنی که بایدکپی کنیم واطلاع رسانی نماییم

تازه های خبری

علیانوشت 

متنی که بایدهم کپی شودوهم اطلاع رسانی نمایید

 

          تمدن_سوزی_ممنوع

 

قابل توجه خانواده های ایرانی 

 

اگربفکرآرامش وآسایش خودوهمنوعان خودهستید

اگربفکرآیین وتمدن اصیل ایرانی هستید

اگرخواهان ماندگاری سنت های زیبای ایرانی که سرچشمه آن مهرورزی وهمنوع دوستی بوده 

اگرخواهان برقراری امنیت وآرامش ودرنتیجه سلامت جامعه وخانواده خویش هستید

و.....

پس لازم است ازهمین حالا :

ازخریدن هرگونه موادمنفجره حتی ترقه های ساده برای برگزاری چهارشنبه آخرسال ( چهارشنبه_سوری ) اجنتاب کرده وآن را به میدان سودجویان چهارشنبه سوزی مبدل نسازیم...

به امیدبرقراری آسایش همراه با برگزاری آیین وسنت ایرانی درکنارعقلانیت بدورازاحساسات کاذب...

علی_سرابی_یاقوند 

ف.ک.سیاسی ش قوم لر

 

شعارجدیدچهارشنبه سوری ۹۶

تازه های خبری

علیانوشت 

متنی که بایدهم کپی شودوهم اطلاع رسانی نمایید

 

          تمدن سوزی ممنوع

 

قابل توجه خانواده های ایرانی 

 

اگربفکرآرامش وآسایش خودوهمنوعان خودهستید

اگربفکرآیین وتمدن اصیل ایرانی هستید

اگرخواهان ماندگاری سنت های زیبای ایرانی که سرچشمه آن مهرورزی وهمنوع دوستی بوده 

اگرخواهان برقراری امنیت وآرامش ودرنتیجه سلامت جامعه وخانواده خویش هستید

و.....

پس لازم است ازهمین حالا :

ازخریدن هرگونه موادمنفجره حتی ترقه های ساده برای برگزاری چهارشنبه آخرسال ( #چهارشنبه_سوری ) اجنتاب کرده وآن را به میدان سودجویان چهارشنبه سوزی مبدل نسازیم...

به امیدبرقراری آسایش همراه با برگزاری آیین وسنت ایرانی درکنارعقلانیت بدورازاحساسات کاذب...

علی_سرابی_یاقوند 

ف.ک.سیاسی ش قوم لر

 

ملتی که به اندازه کودانسانی ارزش ندارند

تازه های خبری

علیانوشت 

پیام واردات عن ازترکیه 

آهاااااااای مردم چتون شده چراااااااا اینقدربی تفاااااااوت به اینهمه گرانی وخیاااااااانت وراااااااانت خوااااااری ودزدی وجرم وجناااااااایت 

مگرحضرت آقانفرمودند آتش_به_اختیار پس چرااااااااا مثل کبک سرتون توبرف حقااااااارت کردید؟ 

نکنه منتظریدتا روحانی هماننداون حکایت ماااااااموران رابیشترکندتازیاد معطل نشویدهنگام عبورازپل....

باباسیب زمینی هم توآب جوش بخارداره 

تااااااااکی چنین بیخیالید...

والله بالله تاالله این دولت فقط مونده علناحکم بدهدکه مردم هرکس تونست همسایه اش رو.......؟ 

دیگه چقدربایدحقارت بکشیم ازدولت روحانی بااین وزرای مزدورش....

روزانه اخبارناگوار...روزانه تورم ... روزانه 

.... خداهم که خداست اگربندگانش نباشندنمیتونه خدایی بکند...

دولتی که مردمش رابه اندازه عن_نامرغوب_اردوغان قبول نداره وکودانسانی ازترکیه واردمیکند یعنی داره میگه مردم اندازه اون #‌عن هم ارزش ندارید اونوقت مردم دارندبرای این حیوان هورا می کشند....

حقمونه اگرچوب ازتوی آستین به ماتحت همهون بکندچون بی عرضه تشریف داریم 

روحانی_بایدعزل_بشود

علی_سرابی_یاقوند 

ف.ک.سیاسی ش قوم لر

 

صفحه قبل 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 85 صفحه بعد

درباره ما

حقیقت نگاری

جستجو

بایگانی

نويسندگان

پيوندها

تصاويرموضوعی

شبکه های اجتماعی

اطلاعات سايت

 

پایگاه تحلیلی خبری لرپرس

زاگرس نشینان