تصاویر ایلیاتی

شعرطنز ایدزسیاسی یکی ازشاعران برجسته حماسی سرای قوم لر

تازه های خبری

طنزایدزسیاسی 

علیانوشت 

خواهشابه تقاطع پرستیزکسی برخورد نکندمنظورم شمانیستیدمنظورم نسل ایرانی های مریخ است؟ 

 

ماازنسل رستمیم ولی بخارنداریم

همگی بیخیال آتش_به_اختیاریم

ماازنسل آرشیم ولی کمان شکسته 

ازنسل سیاوشیم ایدزدرجبین نشسته

اول ایدز سیاسی که آلوده به اونیم 

سیاست زده هستیم ماشالوده میمونیم

دوم ایدز اقتصادکه همه حرام خوریم

بااین بانک ربوی مشابه جیب بریم 

ازیکدیگرمیدزدیم به دیگری میبخشیم

مثل ژان وال ژان شدیم میدرخشیم 

سوم ایدز تلگرام که شدیدا گرفتیم 

بااین همه دروغ هاازحقیقت گریختیم

چهارم ایدزغربخواهی باوعده های کاذب 

میدونیم که دروغه ولی هستیم معذب

پنجم ایدزقومیت که می گوییم برتریم 

ازدیگراقوم همه ماهاخیلی سرتریم 

شدیم آفت اقوام بااین گونه گرایش

ازهمگان گرفتیم فراقت وآسایش

ششم ایدزاجتماع باهنجارشکنی ها 

عبورازخط قرمز باکینه ی بی صدا 

ریاکاری زیاده والله دراین معقوله

دقیقامثل جغدیم میان صد بیغوله

هفتم ایدزخودخواهی بااحساس تکبر

شغل شریف همه شده دکتر نون بُر

هشتم ایدز رفاقت آغشته به خیانت

بنام عشق ومستی بدورازهر دیانت 

باولنتاین ملعون جشن نوروزمیگیریم

آیین باستانی رابادوخت وسوزمیگیریم

نهم ایدزنفهمی که شامل زندگیست

باجدایی انیسیم بهش میگیم آزادیست 

طلاق وبداخلاقی شده عادی امروزه

خیانت ودورویی هم که کار هروزه 

دهم ایدزمنیت ولی وزنی نداریم 

اماپروفایل های باکلاسی میذاریم

مدرکهاهمه بی درک برای درب کوزه 

ازانسانیت ولی همه شدیم رفوزه

یازده ایدز احساسی که دروجودهمه ست

بادروغ سازگاریم باآنکه هی همهمه ست 

ازدین فراری هستیم بادزدی های کلان 

که بانام دین کنند همه عالیجنابان

تنهاراه علاج اینهمه ایدز ناجور

فقط یک جمله بوده دعابرای ظهور

ازدل وجان دعاکن اگرمرد خدایی

تاکه سریع تموم شه فاصله باجدایی

اینقدرماایدزگرفتیم ازروابط غلط 

علیادرمانی ندیدکه نوشته این چندخط 

علی_سرابی_یاقوند 

ف.ک.سیاسی ش قوم لر 

 

ظمنا طنز صوتی آن درکانال  لری گرام اولین کانال ثبت شده 

قوم لر میباشد 

جهت عضویت از راهنمای مندرج برروی صفحه موبایل یاکامپوتر

استفاده نمایید

 

ملتی که ایدزسیاسی گرفته

تازه های خبری

علیانوشت 

ملتی_هستیم_که_ایدزسیاسی گرفتیم 

 

کجاهستندمدعیانیکه میگویندماازنسل 

رستم هستیم ماصاحب کمان آرش هستیم مادارنده بالاترین تمدن هستیم مابازمانده کوروش هستیم ماازمردان نام آورهستیم و....

لازم است بدانیدمابه اندازه #عن_نامرغوب_اردوغان هم ارزش نداریداگرداشتید دولت ازترکیه کودانسانی واردنمیکرد

دولت اینهمه دزدی نمیکرد

دولت اینهمه خیانت نمیکرد

دولت اینهمه باعث ننگ ما نمی شد

دولت اینهمه دروغ نمی گوید

دولت اینهمه خیانت به مردم وحاکمیت نمی کرد

دولت اینهمه تاخت وتازنجومی نمیکرد

دولت ....

پس خواهش میکنم دیگرازاین عناوین بیخوداستفاده نکنید

شماکه عرضه #آتش_به_اختیار رانداریدتا این روحانی دروغگوعزل شود

دیگرازاین واژه هابکارنبرید...

لطفااسم مردانی مثل بی بی مریم وقدم خیرهارا هم خراب نکنیداگرچه زن بودندولی شهامتشون به قداکثریت مردان امروزاست...

بایدنوشت ماازنسل آرشیم ولی بخارمان رفته

ازنسل سیاوشیم ولی ایذرسیاسی گرفتیم

ازنسل رستم هستیم ولی سیب زمینی پوست میگیریم

ازنسل.......

ولی افسوس ولایت تنهاست....

علی_سرابی_یاقوند 

ف.ک.سیاسی ش قوم لر 

برچسب ها تلگرام عشق زندگی
صفحه قبل 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 85 صفحه بعد

درباره ما

حقیقت نگاری

جستجو

بایگانی

نويسندگان

پيوندها

تصاويرموضوعی

شبکه های اجتماعی

اطلاعات سايت

 

پایگاه تحلیلی خبری لرپرس

زاگرس نشینان