تصاویر ایلیاتی

سومین شعر آتش به اختیار ازشاعرقوم لر علی سرابی یاقوند

سیاست ادبیات

 علیانوشت

سومین_سروده درخصوص آتش_به_اختیار 

    تفسیردل

مامردمان ایران، مقابل دشمنان

الماسهای نگاریم ،آتش به اختیاریم

برای حفظ قرآن،بااتحادوایمان 

دلیروجانثاریم،آتش به اختیاریم 

درمسیرشهیدان ، دررزمگاه ومیدان

گل غرورمیکاریم، آتش به اختیاریم

مقابل ظالمان ، یاحامی ملحدان

چون کوه استواریم،آتش به اختیاریم 

همانند سرداران، یادیگرسردمداران

یلاور و رزمداریم ،آتش به اختیاریم

به یاد مدافعان ، یادحماسه سازان

برعهدها پایداریم، آتش به اختیاریم

درگردابهای زمان،میان موج وطوفان

اژدر و ذولفقاریم،آتش به اختیاریم

درمسیرامتحان ،بایدگذشت ازهفتخوان

مازاده این ایثاریم ،آتش به اختیاریم 

این هست اعتقادمان،درزمین وآسمان

عقاب شیر شکاریم،آتش به اختیاریم

مثل رگبارباران ، دردشت ونیزاران

بر ملحدان میباریم ، آتش به اختیاریم 

درجاده های زمان،این بوده ذکرزبان

یل حیدر تباریم، آتش به اختیاریم

اینبوده شعارمان ،تارفع ظلم درجهان

باکفرناسازگاریم، آتش به اختیاریم 

 نیکی درکردارمان،پاکی نقش کارمان

ضدهرریاکاریم،آتش به اختیاریم 

درحیل روزگاران بامحیل احباران

هوشیاروسربداریم،آتش به اختیاریم

همانندنیاکان ،درلرستان باستان 

چوشیرپی کفتاریم،آتش به اختیاریم

علیانوشت این بیان،تابدانند روبه هان

مانسل مازیاریم،آتش به اختیاریم

شاعرحماسی سرای قوم لر

علی_سرابی_یاقوند

لرپرس


نکته : درخواست مدیرمسئول پایگاه خبری وتحلیلی لرپرس

(قابل توجه همتباران عزیز یکی ازمصادیق آتش به اختیاریعنی پستهایی که درمسیر روشنگری بوده رادرگروه هاوکانالهابدون حذف نام نویسنده به اشتراک بگذاریم وهمچنین باعضویت درکانالهایی بااین موضوع باعث شکوفایی این مسیربشویم... باتشکر.. )

برای عضویت درکانال لرپرس روی     لری گرام            کلیک کنید

 

آتش به اختیار+شعر

سیاست ادبیات

 باسلام

علیانوشت باانتشاراولین مثنوی درخصوص فرمان امام خامنه ای درجمع دانشجویان لذا

برخی ازدوستان واعضامحترم کانال سوال فرمودندکه مفهوم حقیقی آتش_به_اختیار یعنی چی وشامل چه مصادیقی میشود.

اینجانب علی_سرابی_یاقوند مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی لرپرس ضمن تقدیرو تشکرفراوان ازشماهمتباران فرهیخته وتوجه به نکات ارسالی باکمال میل وبادیده منت پاسخی اجمالی رابصورت مثنوی بازبان ساده مینویسم امیداست راهگشاوکارسازافتد


                      آتش_به_اختیار  


درآتش به اختیارتومختاری همتبار

هرجائیکه نقصان بودبدانجاباش همیار


درآتش به اختیارفرمانده خودت هستی

بایدانتخاب کنید سعادت یاکه پستی


درآتش به اختیارفرمان هاصادرشده

حالااصلاح نمائیدآن چیزکه نادرشده


درآتش به اختیارمهیاشده دستور

زبان مادری راتدریس نمادرسطور


درآتش به اختیارگره فرمان بازشد

برای سازندگی مارش ونواآغازشد


(نکته:مارش ونوا دوکلمه متضادوکنایه ازعملیاتی همراه باآرامش قانونی )


درآتش به اختیاردیگربهانه ای نیست

برای رفع کاستی دیگرگمانه ای نیست


درآتش به اختیارنمان تادستوربیا

خودت آنجااقدام کن امابدون خطا


درآتش به اختیار (یایی)نبوده درکار

هم مالک اشتری هم عماروعلمدار 


درآتش به اختیارسلاح تواندیشه ست

اگردقت نکردی بدترازضرب تیشه ست


درآتش به اختیاربایدتوباشی طبیب

اگراشتباه کردی زخمی میمونه حبیب 


درآتش به اختیارهدف مقدس بوده

اصلاح هرنقیصه رضای اقدس بوده  


مفهوم دیگران یعنی کمک رسانی

به هرکس محتاجی باشورشادمانی


 یک راه دیگرآن یعنی ترویج غیرت

آنجائیکه میبینی فراموش شده عبرت 


قدم دیگری که داردارزش بسیار

تلاش برای رفع گرفتاران بیکار


دیگرمنتظرنباش دولت مددنماید

بازهم گیسوبریده شانه به صدنماید 


دیگرمنتظرنباش کاربیایدسراغت

اجرای آتش نمادراوقات فراغت


خودت کارآفرین باش باامورات جاری

حلال مشکل تویی درمان کن زخم کاری 


تفسیردیگرآن بود اردوی جهادی 

بدون انتظاری از کسی یانهادی 


اجرای آتش نماباهمت بلندت 

حناگذاربه موی پریشان کمندت 


اجرای آتش نماهرجاخطایی دیدی

وقتی که آن خطاراتوابتداسنجیدی 


اجرای آتش نماآنجاییکه مسئولان

 هماننددشمنان دارندازبدی نشان 


اجرای آتش نمادرسنگرعدالت

تاحفظ شودنمادعظمت ولایت


نشانه دیگری که بوده دراین فرمان

مخالفت جدی با کردار خائنان  


مثال بعدی یعنی همان سندمعروف

موسوم است به ۲۰۳۰بدون درج حروف


تقویت امنیت خاستگاه امت ماست

یگانهای موشکی تضمین ملت ماست


شاعرحماسی سرای قوم لر

علی سرابی یاقوند

نمایندگان لرستان درمجلس پاسخ دهید

سیاست

 لرپرس_نوشت 


لطفانمایندگان لرستان درمجلس شورای اسلامی توضیح دهند؟


بنام خدائیکه هرگزاورادرنظرنمی آوریم...

واقعه دردناک حادثه تروریستی دیروزدرساختمان بهارستان سبب شدتابهارعده ای ازهموطنان رابه پاییزخون آلودتبدیل کند.

ازاینکه این اتفاق چگونه وچراوبه چه علت رخ دادکه عبورکنیم اماجای چندسوال همچنان دراذهان عمومی خصوصاخانواده های قربانیان علی الخصوص جامعه همیشه مظلوم قوم لربرچرایی هایی مشوش گردیده که امیدوارم خوشنشینان بهارستانی پاسخی قانع کننده داشته باشند...

عالیجنابان نماینده اییکه هنگام انتخابات باهزاران نوع ترفندوطرح دستی وچشم بندی وتوسل به انواع کلمات وواژه هایی که باعث هیجانات عمومی وباصتلاح ایجادموج شده تاشمابرکشتی نجات ناخدای بدون خداگردید لطفا پاسخ دهیدوظیفه شمادرقبال وصول حقوق مردم چیست؟

آیاشماملزم به پیگیری مواردی همچون احقاق حق عده ای فرهنگی نبوده ایدکه چندخانم ازکاشانه و....دورگردندتنهابرای رسیدن به آنچه وعده دولت ومجلس بوده برسند؟

آیاشماییکه درگرفتن چنین حق قانونی ناتوان هستیدچگونه خودرانماینده بحق مردم میدانید؟

اگرچنین اتفاقی برای اعضای درجه یک شمارخ میدادچه احساسی داشتید؟

عالیجنابان بیخبرازاخباردرون مردم :

روزحساب رسی بایدپاسخگوی این همه جفاهاباشید؟

شماییکه نه وقت رسیدگی به خواسته های بحق قوم لرراداریدونه توان مقابله باتاراج رفتن تاریخ این قوم مظلوم راداراهستیدونه توان مقابله بایک وزیربی کفایت رالطفا کمی عاقلانه تصمیم بگیریدوبجای تاییدخبرشهادت هاوابرازهمدردی وچاپ بنرو....ازاین جایگاه خطیرانصراف دهیدتالاقل شخص دیگری که میتواندجایگزین شماگرددشایداندکی باعث تالم خاطرروح داغدارقوم لرگردد...

جانبازشیمایی 

علی سرابي یاقوند 

لرپرس 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 84 صفحه بعد

درباره ما

حقیقت نگاری

جستجو

بایگانی

نويسندگان

پيوندها

تصاويرموضوعی

شبکه های اجتماعی

اطلاعات سايت

 

پایگاه تحلیلی خبری لرپرس

زاگرس نشینان