تصاویر ایلیاتی

شعرجدید احوالات مسئولین

تصاویر تازه های خبری

 #علیانوشت #غزل_مثنوی

 

طبق فرمایشات بزرگان ملاک تشخیص وقضاوت حال افرادبوده نه گذشته آن:

 

غالب افرادناخوش احوال اند

عده ای سارق ترازببربنگال اند

عده ای ازمسیربرگشته اند

برخی دیگربشکسته بال اند

اینگونه بادنوای مردمان ما

که درفغان ازاین افعال اند

برخی را سکه هاخوردند

که باسکه هاخوشحال اند

ازقرارمعلوم دولتمردان ما

عاشق حال بابیت المال اند

هردولتی که سرکارمی آید

درحال سرقت کل اموال اند

عده ای برای رفع جرم خود

پیوسته درهسته اغفال اند

برخی همچنان دربست اند

عاشق کرداربراین روال اند

قیامت فقط بهرمردمان باد

که لبریزازواهمه بازوال اند

ازبس این دزدیهازیادشده

که دقیقامثل ‌فستیوال اند

بعدازآنکه خوب دزدیدند

وانگهی به فکرترحال اند

گروهی دیگردرحال ترویج

بی حجابی بانورابتذال اند

چندنفر هم دراین گیرودار

بهراستتارهاغرق ابتهال اند

چه سودی داردجناح بازیها

وقتی اساس آنهابا ارتجال اند

عده ای پشت العجل گفتن ها

درصددرفع سیاهی اذیال اند

جمله مردم ولی ازاین میان

همیشه اسیراین اقوال اند

رخسارمردم ازاین کردارها

شبیه زردی موزوپرتغال اند

مردمان بیچاره تماشاگرند

خوشبین دروغهای هرسال اند 

خداراشکرکه ژن علیا بدبوده

چون ژن خوبش دراحتیال اند

شاعر: #علی_سرابی_یاقوند 

ف.ک.سیاسی ش قوم لر

 

کپی بدون ذکرمنبع جایزنیست

@lorigeram

شعرنو جدید

تصاویر دلنوشته های غمگین تازه های خبری

       شعرنو

راه راکج نکنیم ..!!!

درفراسوی زمان قصه ماتم بارد ...!!!

مابرای خودغزل میخوانیم ،

حال آنکه پشت این دیوارپرموش گلی ،

چه کسی داندکه باباتاچه اندازه دلش ،

غصه ای ازجنس آنم دارد...!!!

راه راکج نکنیم !!! 

تاکه فردا نشود. آسمان ابری وحیران،

درغروبی سرخ رنگ ،پشت کوه هایی که ظالم کارد..!!

گندم نیرنگی وحیله راباخون ندانستم من...!

راه را کج نکنید!! 

اگرچه عاشق شیرین نزندتیشه به کوه دلبری ... شهرتش راعشق برد،

ننگ آن تیشه نادانی بین ...!!

جورآن رااززمین..!!

دردآنرادرجبین...!!

زخم هاداردکمین...!!

زیرا ازخون جگر اندوه تالم آرد...!!! 

راه راکج نکنیم..!!

حرف تاریخ بسی تاریک است ،پرپیچ است،صحتش درگروسقم شکسته پایش...!!

راه تاریخ فقط باریک وتنگ است..!!

غفلتت باعث ننگ است...!!

درکنارهم بودن ،درکنارهم سرودن،درمسیرهم زودن سنگ های غم غفلت روبجایش دوسه تاشاخه گل هارانمودن،

وبه پایانش بجان هم قسم خوردن قشنگ است..

مثل زیبایی رنگ است..که توانی بزنی رنگ سیاهی یانمایی رنگی ازنورالهی...

این بوده حرف دل علیابرای توگرانقدرترین جلوه مخلوق خدایی ...

علی_سرابي_یاقوند 

شاعرحماسی سرای قوم لر

دلنوشته ای غمگین

تصاویر دفاع مقدس ایثارگران تازه های خبری

علیا_نوشت 

دلنوشته_ای_ازدلی_خونین

بقلم شکسته علی_سرابی_یاقوند ف.ک.سیاسی ش قوم لر 

مصوبه ای که قیدآن فوریتی جزناله ودرد ندارد...

خدایاچگونه مایوس باشم وقتی آرزویم تویی ؟

سلام برآنهاییکه حق الناس رامقدم برحق الله میدانندودرپی خشکاندن ریشه های فساد،تبعیض،ناعدالتی ازشب روزساخته وازعمل ناپسندآنهاییکه بیت المال رامال البیت میکننددوری جسته وبرای اجرای عدالت باجان ودل می کوشند.

ازآنجاییکه خداونددرهمه حال ناظربر اعمال ورفتارمابوده وبایدحساب پس دهیم وبالحاظ نمودن اینکه آنچه برقلم جاری میکنم بایدحجت داشته باشم لب فروبسته وبرخاموشی بغض خوددرراگلو پنهان نموده وآهسته برمظلومیت خویش میگریم...

چراکه عمری مهربانی کرده نامهربانی دیدم صداقت پیشه کردم بی صداقتی دیدم ثواب نمودم گناه بیشمارچیدم. درستی رادرکردارخودبه نمایش گذاشتم ولی ناجوانمردانه ازسوی خودی وبیخود یهای خودفروخته برچسب ریاکاری بر پیشانی ام زدند...

حال چگونه بادل خونین شمه ای ازقصه ی تکراردرد،ماجرای غم انگیزنبودن عشق ، سنگینی قلبهای یخ زده،دستهای بی محبت ودل های بی احساس وسنگی ،فقدان حتی یک قطره اشک ،خشکاندن شقایقهاییکه ولی نعمت انقلاب بودندوکلا آنچه براین حقیرگذشته راباقلمی شکسته تنی رنجوروسینه ای مجروح اماصاف وبی ریای این صفحه مجازی بغلطانم تاخواننده ازبعدازآن دیدگاهش به مردم داری کج نگرددــ.

باآنکه سالهاست نخوابیده وازصورت خویش وحشت داشته هرشب بادلی پرخون سربربالینی مینهم که آواره از جوروظلم زمان گردیده وتمام شبهای مراگریه کرده وصبح زودباسمفونی خس خس ریه هایی خردلی وپرازتاول ناجوانمردی دیده رابازنموده به امیدروزنه ای ازنورحقیقت درامتدادکوه های سربه فلک کشیده اندیشه های مه آلود... 

تنگ شدحوصله کردم بردل شکوه زیاد

شرم باداگرم گله دوست به دشمن کردم

 

روستایی ام چوپان زاده ای صادقم دین من دین پیامبرچوپان است کاسب ودلال نیستم.

صحرانشینم آواره ای درکویرغربت میان دشت نیرنگ ردپایی ندارم...

قابیل مالک نیستم که یک دسته گندم پوسیده رابه قربانگاه بیاورم ...

هابیلم باتمام وجودم پای دراین راه گذاشته ... 

اعتقادم راهرگزبه قضاوت نمیبرم تامباداافساربرگردنش نهندوبرگرده ام زین رسوایی زنند..ـ

براستی کوفه اگرعادل بودفرق عدالت رانمیشکافت..

آنهایی که امروزبنده نابندگان شده اند فردابایدپاسخگوی بندگان بی بنده شوند..

آری فهمیدن این رازانسانیت میخواهد...

خدایاشاهدباش آبرویم رامتاع کهنه بازان سیاسی کرده اندتاثمنی برای حقارتشان بدست آورند...

 

علی_سرابی_یاقوند 

جانبازشیمیایی (ریوی)

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 82 صفحه بعد

درباره ما

حقیقت نگاری

جستجو

بایگانی

نويسندگان

پيوندها

تصاويرموضوعی

شبکه های اجتماعی

اطلاعات سايت

 

پایگاه تحلیلی خبری لرپرس

زاگرس نشینان