تصاویر ایلیاتی

آزادراهی که به آزارراه تبدیل شد

تصاویر تازه های خبری

آزادراهی که به آزارراه تبدیل شده 

آزادراهی که دیگرنام آزادراه نداردبلکه 

محلی شده برای اجحاف به مردم استان های ستم کشیده 

خوزستان ولرستان آزارراهی که درکنارریزگردهای 

موجودباباج گرفتن حتی راهی برای نیم نفس باقی مانده 

نگذاشته اند.گویادولت برای گمراه کردن مردم 

ازخفت برجام خودرابه هرریسمانی برای انحراف

 وصل میکندواینبارنیز تصویب نرخ جدیدآزارراه ها 

 

شعرجدید احوالات مسئولین

تصاویر تازه های خبری

 #علیانوشت #غزل_مثنوی

 

طبق فرمایشات بزرگان ملاک تشخیص وقضاوت حال افرادبوده نه گذشته آن:

 

غالب افرادناخوش احوال اند

عده ای سارق ترازببربنگال اند

عده ای ازمسیربرگشته اند

برخی دیگربشکسته بال اند

اینگونه بادنوای مردمان ما

که درفغان ازاین افعال اند

برخی را سکه هاخوردند

که باسکه هاخوشحال اند

ازقرارمعلوم دولتمردان ما

عاشق حال بابیت المال اند

هردولتی که سرکارمی آید

درحال سرقت کل اموال اند

عده ای برای رفع جرم خود

پیوسته درهسته اغفال اند

برخی همچنان دربست اند

عاشق کرداربراین روال اند

قیامت فقط بهرمردمان باد

که لبریزازواهمه بازوال اند

ازبس این دزدیهازیادشده

که دقیقامثل ‌فستیوال اند

بعدازآنکه خوب دزدیدند

وانگهی به فکرترحال اند

گروهی دیگردرحال ترویج

بی حجابی بانورابتذال اند

چندنفر هم دراین گیرودار

بهراستتارهاغرق ابتهال اند

چه سودی داردجناح بازیها

وقتی اساس آنهابا ارتجال اند

عده ای پشت العجل گفتن ها

درصددرفع سیاهی اذیال اند

جمله مردم ولی ازاین میان

همیشه اسیراین اقوال اند

رخسارمردم ازاین کردارها

شبیه زردی موزوپرتغال اند

مردمان بیچاره تماشاگرند

خوشبین دروغهای هرسال اند 

خداراشکرکه ژن علیا بدبوده

چون ژن خوبش دراحتیال اند

شاعر: #علی_سرابی_یاقوند 

ف.ک.سیاسی ش قوم لر

 

کپی بدون ذکرمنبع جایزنیست

@lorigeram

استیضاح سوری درشب چهارشنبه سوری

تازه های خبری

#تحلیل_سیاسی_کوتاه 

 

استیضاح سوری در شب چهارشنبه سوری

دیروزمجلس شورای اسلامی بااستیضاح چندتن ازوزیران یکباردیگرنمایشنامه ای مضحک بجای گذاشت .

نکته قابل تحمل این تراژدی این بوده که واقعاچه کسانی به ابقاءاین وزیران خیانت کاررضایت دادند.

چرانبایدرای موافقان این خیانت برای مردم مشخص باشد

چرامردم نبایدبدانندچه نمایندگانی موافق ادامه خیانت این وزیران ناکارآمدهستند.

ازکجامعلوم است برخی از همان استیضاح کننددرنهایت جزموافقان ابقاء وزیرخاطی نبوده ؟

چراکه درظاهرخیلی هاخودراهمرنگ مردم دانسته ولی درخفاء تیشه برریشه مردم بینوامیزنند..

ایکاش قانونی تصویب می شدتا آرای نمایندگان مشخص بودتامردم میدانستندچه افرادی دلسوزآنهاهستند...

علی_سرابی_یاقوند 

ف.ک.سیاسی ش قوم لر

 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 82 صفحه بعد

درباره ما

حقیقت نگاری

جستجو

بایگانی

نويسندگان

پيوندها

تصاويرموضوعی

شبکه های اجتماعی

اطلاعات سايت

 

پایگاه تحلیلی خبری لرپرس

زاگرس نشینان