تصاویر ایلیاتی

شعرنو جدید

تصاویر دلنوشته های غمگین تازه های خبری

       شعرنو

راه راکج نکنیم ..!!!

درفراسوی زمان قصه ماتم بارد ...!!!

مابرای خودغزل میخوانیم ،

حال آنکه پشت این دیوارپرموش گلی ،

چه کسی داندکه باباتاچه اندازه دلش ،

غصه ای ازجنس آنم دارد...!!!

راه راکج نکنیم !!! 

تاکه فردا نشود. آسمان ابری وحیران،

درغروبی سرخ رنگ ،پشت کوه هایی که ظالم کارد..!!

گندم نیرنگی وحیله راباخون ندانستم من...!

راه را کج نکنید!! 

اگرچه عاشق شیرین نزندتیشه به کوه دلبری ... شهرتش راعشق برد،

ننگ آن تیشه نادانی بین ...!!

جورآن رااززمین..!!

دردآنرادرجبین...!!

زخم هاداردکمین...!!

زیرا ازخون جگر اندوه تالم آرد...!!! 

راه راکج نکنیم..!!

حرف تاریخ بسی تاریک است ،پرپیچ است،صحتش درگروسقم شکسته پایش...!!

راه تاریخ فقط باریک وتنگ است..!!

غفلتت باعث ننگ است...!!

درکنارهم بودن ،درکنارهم سرودن،درمسیرهم زودن سنگ های غم غفلت روبجایش دوسه تاشاخه گل هارانمودن،

وبه پایانش بجان هم قسم خوردن قشنگ است..

مثل زیبایی رنگ است..که توانی بزنی رنگ سیاهی یانمایی رنگی ازنورالهی...

این بوده حرف دل علیابرای توگرانقدرترین جلوه مخلوق خدایی ...

علی_سرابي_یاقوند 

شاعرحماسی سرای قوم لر

تاسیس خانه فرهنگ بهترین راهکاردرحفظ سنت های قوم لر+تصویر+چک چنه لرپرس

سیاست ادبیات

لرپرس: تاکیدلزوم برتاسیس خانه فرهنگ لر درمناطق لرنشین  بهترین راهکاربرای حفظ فرهنگ وآیین های سنتی قوم لربوده که میتواندباعث همبستگی میان تمام اقشارجامعه لر گردد .

لرپرس: درخواست لرپرس ازنمایندگان مجلس شوراوشوراهای شهروروستای مناطق لرنشین ودیگرفعالان فرهنگی وابسته به قوم بزرگ لر مبنی برساخت خانه فرهنگ قوم لر باهدف احیاسنت های زیبای همبستگی وهمچنین حفظ تمدن غنی ایلیاتی باترویج پیشینه حقیقی لر وشناخت ماهیت جامعه لری درسراسرکشورخصوصامناطق لرنشین تاکیدنمود

لرپرس درادامه نوشت: ازدیگرمزایای تاسیس خانه فرهنگ لر رامیتوان بازگشت به زیبایهای اجتماعی درکنارصنعت پیشرفته قلمدادنمودکه باهدف یکسان سازی برنامه های فرهنگی ،سیاسی،اجتماعی،اقتصادی وهمچنین ارائه راهکارهای اساسی برای ارتقاءجامعه سلامت وبهره گیری ازنخبگان همان منطقه ودعوت به همکاری گروه هاوافرادصاحب منصب ودارای کرسی تاثیرگذاری درتصمیمات کلان کشوری ونشرنشریات سازنده وکتب مختلف بازبان مادری پاسدارارزشهای غنی خویش بوده 

درادامه این درخواست لرپرس اضافه کرد: مهمترین ویژه گی این پیشنهادگردآوری نخبگان قوم لربوده که میتواندراهگشای چالش های قانونی ومطالبات قوم لربوده که برمبنای اولویت های هرمنطقه اجرایی گردد.امیداست مسئولین واقشارمردم باتوجه به بیانات اخیررهبرانقلاب وفرمان آتش به اختیار این فقدان راپیگیری کرده تابه مرحله اجرادربیاید.

بدرود

مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی لر

علی سرابی یاقوند

 

رونوشت:

دفترنماینده مردم محترم اندیمشک ورییس کمیسیون انرژی مجلس:

دکترفریدون حسنوند

دفترنماینده محترم مردم خرم آباددرمجلس جناب مهندس بیرالوند

 

 

سومین شعر آتش به اختیار ازشاعرقوم لر علی سرابی یاقوند

سیاست ادبیات

 علیانوشت

سومین_سروده درخصوص آتش_به_اختیار 

    تفسیردل

مامردمان ایران، مقابل دشمنان

الماسهای نگاریم ،آتش به اختیاریم

برای حفظ قرآن،بااتحادوایمان 

دلیروجانثاریم،آتش به اختیاریم 

درمسیرشهیدان ، دررزمگاه ومیدان

گل غرورمیکاریم، آتش به اختیاریم

مقابل ظالمان ، یاحامی ملحدان

چون کوه استواریم،آتش به اختیاریم 

همانند سرداران، یادیگرسردمداران

یلاور و رزمداریم ،آتش به اختیاریم

به یاد مدافعان ، یادحماسه سازان

برعهدها پایداریم، آتش به اختیاریم

درگردابهای زمان،میان موج وطوفان

اژدر و ذولفقاریم،آتش به اختیاریم

درمسیرامتحان ،بایدگذشت ازهفتخوان

مازاده این ایثاریم ،آتش به اختیاریم 

این هست اعتقادمان،درزمین وآسمان

عقاب شیر شکاریم،آتش به اختیاریم

مثل رگبارباران ، دردشت ونیزاران

بر ملحدان میباریم ، آتش به اختیاریم 

درجاده های زمان،این بوده ذکرزبان

یل حیدر تباریم، آتش به اختیاریم

اینبوده شعارمان ،تارفع ظلم درجهان

باکفرناسازگاریم، آتش به اختیاریم 

 نیکی درکردارمان،پاکی نقش کارمان

ضدهرریاکاریم،آتش به اختیاریم 

درحیل روزگاران بامحیل احباران

هوشیاروسربداریم،آتش به اختیاریم

همانندنیاکان ،درلرستان باستان 

چوشیرپی کفتاریم،آتش به اختیاریم

علیانوشت این بیان،تابدانند روبه هان

مانسل مازیاریم،آتش به اختیاریم

شاعرحماسی سرای قوم لر

علی_سرابی_یاقوند

لرپرس


نکته : درخواست مدیرمسئول پایگاه خبری وتحلیلی لرپرس

(قابل توجه همتباران عزیز یکی ازمصادیق آتش به اختیاریعنی پستهایی که درمسیر روشنگری بوده رادرگروه هاوکانالهابدون حذف نام نویسنده به اشتراک بگذاریم وهمچنین باعضویت درکانالهایی بااین موضوع باعث شکوفایی این مسیربشویم... باتشکر.. )

برای عضویت درکانال لرپرس روی     لری گرام            کلیک کنید

 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 82 صفحه بعد

درباره ما

حقیقت نگاری

جستجو

بایگانی

نويسندگان

پيوندها

تصاويرموضوعی

شبکه های اجتماعی

اطلاعات سايت

 

پایگاه تحلیلی خبری لرپرس

زاگرس نشینان